version 1.0.4 FAQ SCT

คำถามล่าสุด 15 คำถาม

1.  ขอทราบวิธีดำเนินการในการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอนผลการเรียน
ตอบ: ในการดำเนินการเทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี สามารถทำได้ดังนี้กรณีที่ 1 ผู้สมัครเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น สามารถนำรายวิชาที่เคยศึกษาในระดับ ปวส. มาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปีได้ เนื่องจากการศึกษาในระดับ ปวส. เป็นการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งนับเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งในการพิจารณาเทียบโอนนั้นต้อง พิจารณาเป็นรายวิชาไป และผลการเรียนระดับ ปวส.วิชานั้นต้องได้ C ขึ้นไปจึงจะโอนได้มิใช่เป็นการเทียบโอนยกเว้นให้มาเรียนเพียง 2 ปี และจะต้องพิจารณาด้วยว่า นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาใด ซึ่งหากไม่ตรงสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ ก็ไม่อาจเทียบโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกได้ ทำให้นักศึกษาแต่ละคนที่เทียบโอนรายวิชาระดับ ปวส. เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาไม่เท่ากัน 2 ผู้สมัครเรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. และประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยการเทียบรายวิชาที่เคยศึกษามาก่อนในระดับ ปวส. หากเป็นกรณีที่นักศึกษาผู้นั้นมิใช่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปวส. แต่เป็นการออกกลางคันจากการศึกษาระดับ ปวส. และสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยใช้วุฒิ ปวช. ตามคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร 4 ปี ก็สามารถนำรายวิชาที่เคยเรียนและสอบผ่านในระดับ ปวส. มาเทียบโอนได้
[2011-11-02 08:20:16]


2.  ถ้าไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนมีผลอย่างไรบ้างค่ะ
ตอบ: ไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนั้นได้
[2011-10-26 13:36:47]


3.  กรณีไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในภาค 1/54 ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ตอบ: ให้นักศึกษาติดต่อการเงินชำระเงินค่าคำร้อง 10 บาท และนำในเสร็จติดต่อสำนักงานทะเบียนขอคำร้องทั่วไป กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำส่งสำนักงานวิชาการ สำนักงานวิชาการจะเปิดระบบให้ และนักศึกษาไปประเมินอาจารย์ที่ห้องอินเทอร์เน็ต หรือห้องสมุดชั้นสอง รีบนะคะมิฉะนั้นจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้
[2011-10-26 13:32:42]


4.  สีของชุดครุยแต่ละคณะ มีสีอะไรบ้างค่ะ
ตอบ: คณะวิทยาการจัดการ สีฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีแสด คณะมนุษยศาสตร์ สีม่วง
[2011-10-17 15:40:32]


5.  การรับ Transcript จะต้องแต่งกายยังไงค่ะ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกมั๊ยค่ะ
ตอบ: การรับ Transcript นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และต้องชำระค่า Transcript จำนวน 150 บาท ซึ่งระบุไว้ในคู่มือนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และนำไปเสร็จรับเงินมาติดต่อได้ที่สำนักงานทะเบียน
[2011-10-17 15:38:43]


6.  ตารางสอบซ้ำซ้อนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ตอบ: นักศึกษาจะต้องเดินคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน ตามลำดับขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม และต้องสอบ 2 วิชา ในเวลาเดียวกัน จำนวนทั้งหมด 4 ชั่วโมง
[2011-10-17 15:35:42]


7.  คิดค่าปรับล่าช้าในการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันไหนค่ะ
ตอบ: ภาคเรียนที่ 2/2554 จะนับตั้งแต่วันหยุดราชการ คือตั้งแต่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และนับไปทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียน
[2011-10-17 15:33:53]


8.  กรณีไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนตามวันที่กำหนด จะมีค่าล่าช้าหรือเปล่าค่ะ
ตอบ: จะคิดค่าล่าช้าในการลงทะเบียนเรียน วันละ 20 บาท ตามประกาศในคู่มือนักศึกษา
[2011-10-17 15:29:38]


9.  แต่งชุดลำลองมาลงทะเบียนได้หรือเปล่าค่ะ
ตอบ: ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวันลงทะเบียน
[2011-10-17 15:28:25]


10.  ให้เพื่อนลงทะเบียนเรียนแทนได้มั๊ย
ตอบ: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองเท่านั้น
[2011-10-17 15:26:55]


11.  กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ต้องส่งหลักฐานอะไรบ้างค่ะ
ตอบ: ให้นักศึกษาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาการเปลี่ยนชื่อ ที่สำนักงานทะเบียน
[2011-10-17 15:21:23]


12.  บัตรประจำตัวนักศึกษาหายสามารถใช้บัตรอะไรแทนได้บ้าง
ตอบ: นักศึกษาต้องขอบัตรแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียน
[2011-10-17 15:19:56]


13.  เป็นนักศึกษารหัส 54 แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ต้องทำอย่างไรค่ะ
ตอบ: นักศึกษาสามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานทะเบียน เพื่อขอแบบฟอร์มการทำบัตรนักศึกษา พร้อมแนบรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
[2011-10-17 15:17:27]


14.  บัตรนักศึกษาหายต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ตอบ: นักศึกษาสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร
[2011-10-17 15:15:32]


15.  รับใบลงทะเบียนเรียนทีไหนค่ะ
ตอบ: นักศึกษาสามารถรับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
[2011-10-17 15:14:37]